Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ ดร.พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
ตำแหน่ง หัวหน้า งานวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
อีเมล c_paradee@hotmail.com, phimladaa@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 202

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

      มหาวิทยาลัยศิลปากร

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2562

  ปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาการระบาด

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2543

  ปริญญาตรี:  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. ) การบริหารสาธารณสุข

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2535

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2533ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  การประชุม สนทนากลุ่ม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูฝึกฝีมือแรงงานสำหรับทศวรรษ 2018-2027 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • ปีงบประมาณ 2562

  9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วิทยากร

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  ประชุมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

 • ปีงบประมาณ 2561

  20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  ประสานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์

  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  ประสานงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ เชิญชวนเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  วิทยากรเรื่องการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

 • ปีงบประมาณ 2560

  28 เมษายน พ.ศ. 2560
  เป็นวิทยกร โครงการค่ายเยาวชนคน number one ประจำปี 2560

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2561

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤศจิกายน


       พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชน ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

 •   ปีงบประมาณ 2560

  สิงหาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


  มีนาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559


  ธันวาคม


       พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการป้องกันโรคอ้วน การจมน้ำ และโรคไข้เลือดออกให้กับเด็กวัยเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทย


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 •   ปีงบประมาณ 2559

  สิงหาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธี วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


  เมษายน


       พัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ ชุมชนจิตบริการเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2558


  กุมภาพันธ์


       พัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาศักยภาพ อสร.โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งและโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ในการป้องกันโรคโรคอ้วนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ครอบครัวสุขภาวะ ที่ 8)


  ธันวาคม


       พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาไทย (ครอบครัวสุขภาวะ ที่ 8)


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

ความเชี่ยวชาญ


 •    การพยาบาลอนามัยชุมชน

     วิทยาการระบาด

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พว.1212 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   ลส.1010 กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

   พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

   พว.141107 กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1426 ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น

   ลส.1010 กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

   พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   วพ.109 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

 • ปีการศึกษา  2559
  ภาคการศึกษา 1

   พว.1212 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พว.1109 มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

   พย.1426 ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น

   ลส.1010 กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

   วพ.109 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย