Show All PDF Close modal

สิ่งที่เกิดข้ึนแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ

ชื่อ ดร.อัญญา ปลดเปลื้อง
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
อีเมล anya_p12@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 109

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา

      มหาวิทยาลัยบูรพา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2555

  ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การบริหารการพยาบาล

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2547

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2540

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     College of Mount Saint Vincent, New York City, Riverdale campus

       3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  24 กันยายน พ.ศ. 2563
  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร

  21 กันยายน พ.ศ. 2563
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

  10 กันยายน พ.ศ. 2563
  อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ

  17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
  อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ

  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  อบเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงคุณภาพ

  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ

  23 มีนาคม พ.ศ. 2563
  เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการให้ความรู้ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

  22 มกราคม พ.ศ. 2563
  วิทยากรบรรยาย เรื่อง Focus Charting

  24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  วิทยากรบรรยาย เรื่อง Focus Charting

  16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  ศึกษาเตรียมข้อมูลวิทยากรบรรยายเรื่อง Focus Chartinh

 • ปีงบประมาณ 2562

  16 กันยายน พ.ศ. 2562
  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเมินผล

  13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 2

  5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรงานประจำสู่งานวิจัย

  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  เป็นกรรมการตัดสินผลงานคุณภาพ

  2 เมษายน พ.ศ. 2562 - 3 เมษายน พ.ศ. 2562
  ขอเชิญวิทยากร

  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  ประชุมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเมินผล ครั้งที่ ๑

  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  ประชุมเชิงคณะทำงานโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  ประชุมคณะทำงานโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

 • ปีงบประมาณ 2561

  17 กันยายน พ.ศ. 2561
  ประเมินความต้องการในการจัดการอบรมและสังเกตการณ์ประชุมเชิงปฏิบัตืการทำแผนขับเคลื่อนอำเภอโพธารามสุขภาวะ

  20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  ประชุมโครงการ 3 ล้านคน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันย์

  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  ประสานงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ เชิญชวนเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

 • ปีงบประมาณ 2560

  9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  สรุปกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนขอแต่ละทีมเรียน

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2561

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  บูรณาการการเรียนการสอนกับ บริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่น 18 เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       บูรณาการการเรียนการสอนกับ บริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่น 18 เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย

 •   ปีงบประมาณ 2560

  สิงหาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


  มีนาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 •   ปีงบประมาณ 2559

  เมษายน


       พัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ ชุมชนจิตบริการเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2558


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

ความเชี่ยวชาญ


 •    การวิจัยเชิงคุณภาพ

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


 • พ.ศ. 2560

     คนดี ศรีพยาบาล จังหวัดราชบุรี
     -

  พ.ศ. 2558

     ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ดีเด่น เครือข่ายภาคกลาง 2
     วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

  พ.ศ. 2556

     รางวัลคนดี ศรีจักรีรัช
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช