วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช


ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ


ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้


งานวิทยบริการและห้องปฏิบัติการพยาบาล


งานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ภาควิชาพื้นฐานและการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย


ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และการบริหารการพยาบาล