หยุดการให้บริการการใช้งานระบบ CKR Dashboard

อ้างถึง ใบเสนอราคา: เลขที่ QU-63/008 ใบสั่งจ้าง: เลขที่ 17/2563

เรียน ลูกค้าที่เคารพ

เนื่องจากระยะเวลาการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สิ้นสุดลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

บริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด จึงมีความประสงค์ขอชี้แจงการสิ้นสุดการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (CKR Dashboard) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าวได้

บริษัทขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ และขอเรียนว่าบริษัทยังคงยึดมั่นที่จะเสนอบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์ : 033-138326
Email : support@aos.in.th