วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Chaikongkiat, P. & (Project Leader).   การประเมินผลการตรวจคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า . Tuition Fee. 2562.
2 Plianbumroong, D. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2562.
3 Kajornkittiya, K. (Project Leader), Sivadamrongpong, W., Yeepaloh, M., Lohmae, U. & Sulaiman, P.   การพัฒนารูปแบบช่องทางการสื่อสารสู่ชุมชุน ต่อการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานของผู้ดูแลเด็ก ในชุมชนสะเตงนอก จังหวัดยะลา . Tuition Fee. 2562.
4 Pattanasombutsook, M. (Project Leader), Lohmae, U. & Sulaiman, P.   การศึกษาประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน . Tuition Fee. 2562.
5 Ruangroengkulrit, P. (Project Leader) & Musigawan, A.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าสาป . องค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดยะลา. 2562.
6 Chantarasiripoot, B. & (Project Leader).   คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปีการศึกษา 2560 . Tuition Fee. 2562.
7 Samoh, W. (Project Leader), Kawmanee, P. & Damruk, P.   ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแลมุสลิม จังหวัดยะลา . Tuition Fee. 2562.
8 Yeepaloh, M. (Project Leader), Kajornkittiya, K. & Lohmae, U.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของเด็กปฐมวัยที่ขาดสารอาหารในตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา . Tuition Fee. 2562.
9 Chaikongkiat, P. (Project Leader) & Bunlap, P.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าคลอดทางหน้าท้อง . Tuition Fee. 2562.
10 Lohmae, U. (Project Leader), Yeepaloh, M. & Damruk, P.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2562.
11 Makchuchit, S. & (Project Leader).   ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ “ตลาดนัดสุขภาพ” ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 . Tuition Fee. 2562.
12 Karunan, K. (Project Leader), Lertariyapongkul, N., Makchuchit, S. & Bunlap, P.   ผลของการวิจัยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาลโดยใช้ทักษะการให้คำปรึกษาโดยวิธี 5 A ในการเลิกบุหรี่ในชุมชน . Tuition Fee. 2562.
13 Suwan, K. & (Project Leader).   เรื่องปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา . Tuition Fee. 2562.
14 Pattanasombutsook, M. & (Project Leader).   เรื่องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดยะลา . Tuition Fee. 2562.
15 Damruk, P. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้านให้ได้รับประทานยาตามเกณฑ์การรักษาในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา . Tuition Fee. 2561.
16 Khongpasuk, R. (Project Leader) & Kawmanee, P.   การรู้สารสนเทศและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2561.
17 Kawmanee, P. (Project Leader) & Samoh, W.   ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา . Tuition Fee. 2561.
18 Sivadamrongpong, W. (Project Leader), Chaikongkiat, P. & Artarsa, C.   ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2561.
19 Dowrote, N. (Project Leader), Musigawan, A. & Ruangroengkulrit, P.   ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับรูปแบบการสอนของรายวิชาสรีรวิทยา . Tuition Fee. 2561.
20 Chantarasiripoot, B. (Project Leader), Jehdoloh, S., Sivadamrongpong, W. & Tantiphasa, N.   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปีการศึกษา 2559 . Tuition Fee. 2561.
21 Pongsuwan, C. (Project Leader), Ruangroengkulrit, P., ดร. & กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์.   โครงการวิจัยกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการดูแลผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาวของผู้ดูแลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา . . 2561.
22 Yeepaloh, M. & (Project Leader).   ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การสรุปผังความคิดรวบยอด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 . Tuition Fee. 2561.
23 Chemama, N. (Project Leader) & Makchuchit, S.   ประสบการณ์การเรียนรู้แบบพี่สอนน้องในรายวิชาหลักและเทคนิคการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2561.
24 Niha, S. (Project Leader), Sulaiman, P., Chantarasiripoot, B., Chaikongkiat, P., Pattanasombutsook, M. & Bunlap, P.   ประสบการณ์จากนักศึกษา จากการเรียนการสอนแบบ simulation based learning ในระยะคลอด . Tuition Fee. 2561.
25 Lohmae, U. (Project Leader), Yeepaloh, M., Kajornkittiya, K. & Sivadamrongpong, W.   ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามรูปแบบ 2 (PCA) ร่วมกับการใช้เกมต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2561.
26 Thongjan, J. (Project Leader) & Samoh, W.   ผลของโปรแกรมการระลึกถึงความหลังแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง . Tuition Fee. 2561.
27 Musigawan, A. (Project Leader), Dowrote, N. & Ruangroengkulrit, P.   พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2561.
28 Artarsa, C. (Project Leader) & Damruk, P.   พัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยี Google Classroom กับการเรียนการสอน . Tuition Fee. 2561.
29 Udompittayason, W. (Project Leader), Kajornkittiya, K., Dowrote, N., Ruangroengkulrit, P., Lohmae, U. & Yeepaloh, M.   พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล . Tuition Fee. 2561.
30 Ruangroengkulrit, P. (Project Leader), Musigawan, A., Dowrote, N., Pongsuwan, C. & Udompittayason, W.   ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนสะเตงนอก จ.ยะลา . Tuition Fee. 2561.
31 Udompittayason, W. (Project Leader), Thongjan, J., Dowrote, N. & Chemama, N.   การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม ในภาคใต้ของไทย . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2560.
32 Sukarawan, S. (Project Leader) & Chaikongkiat, P.   การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2560.
33 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรยา นิฮะ & บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ.   รูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2560.
34 Plianbumroong, D. (Project Leader), Chantarasiripoot, B. & Sulaiman, P.   เรื่อง คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต . Tuition Fee. 2560.
35 Chaikongkiat, P. (Project Leader) & Ruangroengkulrit, P.   สถานการณ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 12 . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2560.
36 สุชาดา เจะดอเลาะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชนิกานต์ สมจารี, จงกรม ทองจันทร์, มาริสา หะสาเมาะ, พัชรินทร์ คมขำ & กมลวรรณ สุวรรณ.   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
37 สาธิมาน มากชูชิต (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อัจฉรา มุสิกวัณณ์.   การประเมินผลการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่งที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
38 Udompittayason, W. (Project Leader), Thongjan, J., Dowrote, N. & Chemama, N.   การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม ในภาคใต้ของไทย . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2559.
39 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ & โศรยา นิฮะ.   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลาที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ . สภาการพยาบาล. 2559.
40 สาธิมาน มากชูชิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิตตินันท์ พงสุวรรณ & พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การวางแผนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
41 นวรัตน์ ไวชมภู (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรยา นิฮะ, พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน & ภาซีน่า บุญลาภ.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักการบริหารยาเสี่ยงสูงงานห้องคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
42 นวรัตน์ & ไวชมภู (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักการบริหารยาเสี่ยงสูงสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
43 Plianbumroong, D. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2559.
44 Chaikongkiat, P. (Project Leader), ดร. อติญาณ์ ศรเกษตริน, ดร. รุ่งนภา จันทรา, ดร. มาริสา สุวรรณราช, ดร. กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ดร. รัถยานภิศ พละศึก, โสภิต สุวรรณเวลา, Sukarawan, S. & Bunlap, P.   การวิเคราะห์สภาพการณ์การดำเนินงานวิจัยจากงานประจำในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2559.
45 ผุสนีย์ & แก้วมณีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความแข็งแกร่งในชีวิต เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน ความสามารในการเผชิญปัญหา และฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
46 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สาธิมาน มากชูชิต & อนุชิต คลังมั่น.   ความผูกพันในองค์กร ดัชนีความสุขคนทำงาน และดัชนีสุขภาวะองค์กรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
47 Damruk, P. (Project Leader), Khomkham, P., Niha, S. & Chemama, N.   ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2559.
48 Damruk, P. (Project Leader), Sulaiman, P. & Artarsa, C.   ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปีการศึกษา 2560 . Tuition Fee. 2559.
49 พัชรินทร์ & คมขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
50 มยุรี & ยีปาโล๊ะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการจัดการความเครียดของมารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดโรงพยาบาลศูนย์ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
51 ผศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา (Project Leader), Kajornkittiya, K., ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ, อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด & อาจารย์ดุษฎี นาคเรือง.   ความสามารถในการบูรณาการความรู้และแนวปฏิบัติการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา. 2559.
52 นวรัตน์ & ไวชมภู (หัวหน้าโครงการวิจัย).   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
53 เปรมฤดี ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว & ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   โครงการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต่ ยะลา (ศวชต.ยะลา) . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2559.
54 ดวงใจ & เปลี่ยนบำรุง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาชาการพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
55 Yeepaloh, M. (Project Leader) & Ruangroengkulrit, P.   ผลการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ยะลา . Tuition Fee. 2559.
56 มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ, นวรัตน์ ไวชมภู, โศรยา นิฮะ, สิรินภร ศุกรวรรณ, พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน & ภาซีน่า บุญลาภ.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning) ที่มีต่อสมรรถนะการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
57 สาธิมาน & มากชูชิต (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิกซอร์ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขั้นปีที่ 3 . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
58 เขมพัทธ์ & ขจรกิตติยา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการใช้บันทึกกิจกรรมการเล่นต่อการพัฒนาพฤติกรรมการสะท้อนคิด . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
59 เปรมฤดี ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสนีย์ แก้วมณีย์, ศุภวรรณ สีแสงแก้ว & ชัยณรงค์ อาจอาสา.   ผลของการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตที่ใช้ทฤษฎีการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ต่อพฤติกรรมการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
60 พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิตตินันท์ พงสุวรรณ, นุศรา ดาวโรจน์ & ปรีดา รุธิรโก.   ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนสะเตงนอก จังหวัดยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
61 เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นุศรา ดาวโรจน์.   ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ ทัศนคติต่อการสอบ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลและความต้องการต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคใต้ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
62 นิมัศตูรา & แว (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
63 มยุรี & ยีปาโล๊ะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
64 ผุสนีย์ แก้วมณีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัชรินทร์ คมขำ & เรวัตร คงผาสุข.   สมรรถนะทางวัฒนธรรมของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2559.
65 นวรัตน์ ไวชมภู (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง & บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ.   การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาและพฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2558.
66 ชนิกานต์ & สมจารี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาการดูแลสุขภาพที่บ้านมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ตามเกณฑ์ กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสะเตง อ.เมือง จ.ยะลา . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
67 มาริสา หะสาเมาะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, เปรมฤดี ดำรักษ์, จงกรม ทองจันทร์, อัจฉรา มุสิกวัณณ์ & ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง.   การพัฒนาการออกแบบการสอนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
68 พิชญ์ชญานิษฐ์ & เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2558.
69 พิชญ์ชญานิษฐ์ & เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลตำบลท่าสาป จังหวีดยะลา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2558.
70 พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อภิษฎา อรัณยภาค.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง จังหวัดยะลา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2558.
71 พัชรินทร์ คมขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสนีย์ แก้วมณีย์, โศรยา นิฮะ & นูรซาฮีดา เจ๊ะมามะ.   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ประจำปีการศึกษา 2557 . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2558.
72 เปรมฤดี ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว & ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   โครงการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต่ ยะลา (ศวชต.ยะลา) . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2558.
73 ปรียนุช & ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2558.
74 นวรัตน์ ไวชมภู (หัวหน้าโครงการวิจัย), บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ, พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน & ภาซีน่า บุญลาภ.   พฤติกรรมการบริหารยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกตามหลักการบริหารยา  7 ขั้นตอนของนักศึกษาพยาบาล . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
75 ศุภวรรณ สีแสงแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว & เปรมฤดี ดำรักษ์.   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านแบบมีส่วนร่วม . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
76 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว, อนุชิต คลังมั่น & สาธิมาน มากชูชิต.   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2558.
77 จงกรม ทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว & มาริสา หะสาเมาะ.   วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
78 พิชญ์ชญานิษฐ์ & เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลตำบลท่าสาป . องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2557.
79 โศรยา & นิฮะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การดูแลสุขภาพหญิงเจริญพันธุ์ในชุมชนบาโงยบาแด : กรณีศึกษามะเร็งปากมดลูก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2557.
80 บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง, นวรัตน์ ไวชมภู & แวนูรียะห์ แวบือราเฮ็ง.   การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาและพฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลาที่สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๕ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
81 ชนิกานต์ สมจารี (หัวหน้าโครงการวิจัย), เปรมฤดี ดำรักษ์ & มาริสา หะสาเมาะ.   การปรับตัวและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ยะลา . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
82 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พวงผกา ดำรงเสรี & มาริสา หะสาเมาะ.   การพัฒนารูปแบบการการดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
83 ศุภวรรณ สีแสงแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว, เปรมฤดี ดำรักษ์, มาริสา หะสาเมาะ & สุชาดา เจะดอเลาะ.   การพัฒนารูปแบบของการพยาบาลแบบองค์รวมของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา  . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2557.
84 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ชนิกานต์ สมจารี.   การพัฒนาและประเมินคุณภาพรูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านของโณงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดยะลา . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
85 เปรมฤดี ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว & ศุภวรรณ สีแสงแก้ว.   การพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายทีมการดูแลสุขภาพ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2557.
86 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว, สาธิมาน มากชูชิต & วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์.   การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้ . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2557.
87 ผุสนีย์ แก้วมณีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เปรมฤดี ดำรักษ์, นิมัศตูรา แว, พัชรินทร์ คมขำ, เรวัตร คงผาสุข, กมลวรรณ สุวรรณ & อนุชิต คลังมั่น.   การศึกษารูปแบบการช่วยเหลือจิตใจและด้านสังคม สำหรับเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2557.
88 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นุศรา ดาวโรจน์.   ความต้องการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2557.
89 พัชรินทร์ คมขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสนีย์ แก้วมณีย์ & โศรยา นิฮะ.   ความพีงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
90 พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อภิษฎา อรัณยภาค.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง . องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2557.
91 มยุรี ยีปาโล๊ะ, วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์ & ปรียนุช ชัยกองเกียรติ.   แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับวัคซีนในผู้ปกครองของเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2557.
92 เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา (หัวหน้าโครงการวิจัย), มยุรี ยีปาโล๊ะ & วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์.   ประสบการณ์การจัดการกับอาการ และการตัดสินใจต่อการรักษา ของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนในโรคระบบทางเดินหายใจเบื้องต้นที่บ้าน . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2557.
93 เปรมฤดี ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว, ผุสนีย์ แก้วมณีย์, มาริสา หะสาเมาะ & ชัยณรงค์ อาจอาสา.   ผลกระทบของเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบที่บ้านและโรงพยาบาลโดยบุคลากรด้านสุขภาพ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2557.
94 นิมัศตูรา แว (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เปรมฤดี ดำรักษ์.   พฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2557.
95 อัจฉรา มุสิกวัณณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ & นุศรา ดาวโรจน์.   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชุมชนบาโงยบาแ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
96 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศุภวรรณ สีแสงแก้ว, อัจฉรา มุสิกวัณณ์, วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์ & พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์.    การพัฒนาค่านิยมในการเป็นข้าราชการที่ดีของข้าราชการใหม่จังหวัดยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
97 กมลวรรณ & สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).    เรื่อง ความต้องการในการจัดระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของอาจารย์ และบุคคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี ยะลา  . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
98 พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อัจฉรา มุสิกวัณณ์.   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลตำบลท่าสาป . องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2556.
99 พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อัจฉรา มุสิกวัณณ์.   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ . องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2556.
100 Plianbumroong, D. & (Project Leader).   การรับรู้สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้บริการกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง . Tuition Fee. 2556.
101 เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา.   การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยผ่านความร่วมมือของครอบครัว . โรงพยาบาล. 2556.
102 Plianbumroong, D. (Project Leader), Sivadamrongpong, W., Sukarawan, S. & Khomkham, P.   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลีพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุุง พ.ศ.  ๒๕๕๕ ของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ . Southern College Network. 2556.
103 สิรินภร ศุกรวรรณ.   การรับรู้ภาวะสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคม ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อามัยที่ 12 ยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
104 ดวงใจ & เปลี่ยนบำรุง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
105 ผุสนีย์ แก้วมณีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เรวัตร คงผาสุข.   ความฉลาดทางอารมณ์ และการปรับ ตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้น  ปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
106 Khongpasuk, R. (Project Leader) & Kawmanee, P.   ความฉลาดทางอารมณ์และการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2556.
107 Chaikongkiat, P. & (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล  ความมุ่งมั่น  กับการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
108 Chaikongkiat, P. (Project Leader), Makchuchit, S. & Klangman, A.   ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะของบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  . Tuition Fee. 2556.
109 Chaikongkiat, P. (Project Leader) & Chantarasiripoot, B.   ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการปฏฺิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2556.
110 พวงผกา ดำรงเสรี (หัวหน้าโครงการวิจัย), สาธิมาน มากชูชิต & มยุรี ยีปาโล๊ะ.   ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนสะเตงนอก  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
111 มยุรี & ยีปาโล๊ะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำหรือยาทางหลอดเลือดดำ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
112 Chaikongkiat, P. (Project Leader), Musigawan, A., Sivadamrongpong, W., Ruangroengkulrit, P. & Sisangkaew, S.   ผลของการพัฒนาค่านิยมในการเป็นข้าราชการที่ดีของข้าราชการใหม่จังหวัดยะลา . Praboromarajchanok Institue. 2556.
113 นวรัตน์ ไวชมภู & โศรยา นิฮะ.   ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายหญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดต่อการกลับเข้ารักษาซ้ำ งานห้องคลอดโรงพยาบาลยะลา . โรงพยาบาล. 2556.
114 อัจฉรา มุสิกวัณณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ & นุศรา ดาวโรจน์.   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชุมชนบาโงยบาแด . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2556.
115 เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์.   พฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน โดยผู้ดูแล . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
116 วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์.   ภาวะโภชนาการและการดูแลด้านโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนของมารดามุสลิม . สถาบันพระบรมราชชนก. 2556.
117 สิรินภร & ศุกรวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี ชุมชนบาโงยบาแด . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2556.
118 Chaikongkiat, P. (Project Leader) & Dowrote, N.   สถานการณ์การทำงานของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกรุ่นสำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๒ . Praboromarajchanok Institue. 2556.
119 Chaikongkiat, P. & (Project Leader).   อุบัติการณ์และผลของการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นต่อการดูดนมมารดาของทารกลิ้นติด . . 2556.
120 Ruangroengkulrit, P. (Project Leader) & Chaikongkiat, P.   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ . Provincial Administrative Organization. 2555.
121 ผุสนีย์ แก้วมณีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ.    พฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
122 Ruangroengkulrit, P. & (Project Leader).   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ . Provincial Administrative Organization. 2555.
123 ผุสนีย์ แก้วมณีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เรวัตร คงผาสุข.   การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
124 พิชญ์ชญานิษฐ์ & เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลตำลท่าสาป . องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2555.
125 พิชญ์ชญานิษฐ์ & เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ . องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2555.
126 เปรมฤดี & ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2555.
127 เปรมฤดี & ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
128 เปรมฤดี ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   การวิเคราะห์ลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเครียดและการเผชิญความเครียดของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
129 เปรมฤดี ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   การศึกษาปัญหาและการดูแลเด็กสมาธิสั้นของครูและครอบครัว . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
130 Chaikongkiat, P. & (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล  ความมุ่งมั่น  กับการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
131 Chaikongkiat, P. (Project Leader) & Chantarasiripoot, B.   ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการปฏฺิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . Tuition Fee. 2555.
132 ผุสนีย์ แก้วมณีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), โศรยา นิฮะ & พัชรินทร์ คมขำ.   ประสิทธิภาพและความพึงพอใจหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2555.
133 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์.   ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2555.
134 Chaikongkiat, P. (Project Leader) & Dowrote, N.   สถานการณ์การทำงานของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนกรุ่นสำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๒ . Praboromarajchanok Institue. 2555.
135 พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อัจฉรา มุสิกวัณณ์.   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลตำบลลำใหม่ . องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2554.
136 พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นุศรา ดาวโรจน์.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลตำบลท่าสาป . องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 2554.
137 ผุสนีย์ & แก้วมณีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ที่สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. ๒๕๕๒  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2553.
138 วราภรณ์ & ศิวดำรงพงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมและหน่วยงานต้นสังกัดผู้เข้ารับการอบรมต่อสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมภายหลังเข้ารับการพัฒนาอบรมหลักสูตรผู้บริหารแนวใหม่ สำหรับหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2551 . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2553.
139 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์.   ความพึงพอใจในบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2553.
140 ปรียนุช & ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2553.
141 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์ & มยุรี ยีปาโล๊ะ.   การจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา    . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2552.
142 สิรินภร ศุกรวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มาริสา หะสาเมาะ & โศรยา นิฮะ.   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2552.
143 นุศรา ดาวโรจน์.   รูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2552.
144 ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง (หัวหน้าโครงการวิจัย), เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา & พัชรินทร์ คมขำ.   สำรวจความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2552.
145 Chantarasiripoot, B. (Project Leader), Ruangroengkulrit, P., Musigawan, A. & Dumrongsaree, P.   สุขภาพจิต และ พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัะยมศึกษา จังหวัดยะลา . สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล. 2552.
146 ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง (หัวหน้าโครงการวิจัย), เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา & มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข.   ความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปีการศึกษา 2550 . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2550.
147 มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข.   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะจิตสังคมกับแบบแผนสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2549.
148 นิมัศตูรา แว.   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการให้การปรึกษาครอบครัวสำหรับพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2548.
149 นิมัศตูรา แว (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉรา มุสิกวัณณ์ & จงกรม ทองจันทร์.   ความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อคุณสมบัติและบริบทการ ดูแลของพยาบาลที่ชุมชนต้องการ . สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล. 2548.
150 จิตตินันท์ & พงสุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอื่นสุลินที่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2548.
151 เปรมฤดี ดำรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสนีย์ แก้วมณีย์ & พัชรินทร์ คมขำ.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2548.
152 นิมัศตูรา แว & ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   ผลของกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อเชาว์อารมณ์ . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2548.
153 มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา.   การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2547.
154 นิมัศตูรา แว (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉรา มุสิกวัณณ์ & จงกรม ทองจันทร์.   ความเป็นไปได้ในการขยายบทบาทของคณะพยาบาลศาสตร์ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2547.
155 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉรา มุสิกวัณณ์ & ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดยะลา . สถาบันพระบรมราชชนก. 2547.
156 นิมัศตูรา & แว (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2547.
157 มาริสา หะสาเมาะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ปรียนุช ชัยกองเกียรติ.   การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลครอบครัวของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลครอบครัว . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2546.
158 วราภรณ์ & ศิวดำรงพงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคิดเห็นของนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2546.
159 มณีรัศมิ์ & พัฒนสมบัติสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนตามหลักป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . สถาบันพระบรมราชชนก. 2546.
160 จงกรม & ทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างการระลึกถึงความหลังและความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2546.
161 วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์.   บทบาทตามความเป็นจริงของบิดาในการดูแลบุตรก่อนวัยเรียน ในเขตเทศบาลนครยะล . สถาบันพระบรมราชชนก. 2546.
162 จิตตินันท์ & พงสุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2546.
163 วราภรณ์ & ศิวดำรงพงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2546.
164 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว & อัจฉรา มุสิกวัณณ์.   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรมของกำลังคนด้านสุขภาพในจังหวัดยะลา เพื่อรองรับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2545.
165 มาริสา & หะสาเมาะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2544.
166 วราภรณ์ & ศิวดำรงพงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2544.
167 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิมัศตูรา แว & มาริสา หะสาเมาะ.   ความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ในปีพ.ศ.2541 . สถาบันพระบรมราชชนก. 2543.
168 วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์.   ผลของการจัดกิจกรรมการเล่นต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2543.
169 มาริสา & หะสาเมาะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกเรียนวิชาชีพพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอนศาสนา . เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. 2542.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ