บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ชัยณรงค์ อาจอาสา และจงกรม ทองจันทร์. (2551). การพัฒนาประเมินการจัดการเรียนการสอนและผู้สอนl ปีการศึกษา 2549 ผ่านทางเว็บไซต์.  (วารสารวิชาการเขต ๑๒ ). 19(2), 75-82. Other
2 นวรัตน์ ไวชมภู. (2559). ความท้าทายของครูพยาบาล: Teach Less, Learn More แห่งศตวรรษที่ 21.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 3(2), 73-81. TCI
3 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ และมาลี คำคง. (2560). การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองขั้นสูง: วิธีพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 4(0), 32-44. TCI
4 ยุซรอ เล๊าะแม, คอลิด ครุนันท์, สุชาดา เจะดอเลาะ และมณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข. (2560). การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด:ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา ). 18(3), 1-7. TCI
5 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ และจงกรม ทองจันทร์. (2561). การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 35(2),  TCI
6 ปิ่นนเรศ กาศอุดม, ฆนรส อภิญญาลังกร, กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ และนิมัศตูรา แว. (2561). บทบาทครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 5(3), 300-310. TCI
7 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ และมาลี คำคง. (2560). งานวิจัยจากงานประจำ: การขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 4(3), 256-270. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.