วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา


กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการสุขภาพ


กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ


สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์