การลดความเจ็บปวดในระยะคลอด


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   รุ่งฤดี อุสาหะ
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2553
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  1 กันยายน พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Rungrudee Usaha ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง rung69@yahoo.com 100.00 N