การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ฉบับปรับปรุง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   อัศรีย์ พิชัยรัตน์
รหัส ISBN ::  9786161112479
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2555
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  14 สิงหาคม พ.ศ. 2555
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Aussaree Pichairat ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง auss_ap@hotmail.com 100.00 N