Proceeding

ลำดับ รายการผลงาน
1 การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง,   ขวัญตา บุญวาศ, พอเพ็ญ ไกรนรา 
2 การเปรียบเทียบความสุขตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน จังหวัดตรัง,   ขวัญตา บุญวาศ, ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี 
3 Happiness and factors contributing to it in the people of Trang, Trang province,   Boonvas, K., Khumtorn, L., Suppasri, J. 
4 ผลการจัดสภาพแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเอื้ออำนวยในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติทางวิชาชีพครั้งแรกของนักศึกษา,   จิราภรณ์ ชูวงศ์, กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, จิณัฐตา ศุภศรี 
5 วิถีชีวิตกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ชุมชนบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง,   จิราภรณ์ ชูวงศ์, โสภิต สุวรรณเวลา, ลำเจียก กำธร, ฐาปนี อัครสุวรรณกุล 
6 Factors associated with the occurrence of foot ulcers in patients with Diabetes Mellitus,   Sophonsuksathit, J. 
7 Preparing for child birth effected on outcomes in the mother’s first pregnancy,   Boonyaporn, T., Kampan, S. 
8 The Participation of Student in Waste Disposal Management Trang Boromarajonani Nursing College Case Study,   Rakthai, D., Cheepprasop, N., ปัทมา แคนยุกต์ 
9 ความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีการศึกษา 2558,   ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ 
10 การพัฒนา "การรู้เท่าทันสื่อ" ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตระหนักถงผลกระทบของสื่อ พฤติกรรมในการเลือกรับและใช้สื่อ และจิตพิสัยในนักศึกษาพยาบาลศาตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประจำปีการศึกษา 2556 ,   ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ, ปัทมา แคนยุกต์ 
11 ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน วิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ในปีการศึกษา 2555,   ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ 
12 ประสบการณ์และการจัดการขณะตั้งครรภ์ของวัยรุ่นครรภ์แรกในชุมชน,   ธิดารัตน์ สุภานันท์, อรุณี ชุนหบดี 
13 ผลการส่งเสริมการเล่นแบบภูมิปัญญาไทยต่อการรับรู้คุณค่าความพึงพอใจ การเลือกเล่นอย่างต่อเนื่องของเด็กวัยเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง,   นฤมล เฉ่งไล่ 
14 ความรู้และพฤติกรรมการปฎิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดสาริการาม จ.ตรัง,   นฤมล เฉ่งไล่ 
15 สถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-2.5 ปี ในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง,   นฤมล เฉ่งไล่, สุดาชาติ บุญวิชัย 
16 The Skill Level in Applying Life Skills among Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Trang,   Cheepprasop, N., Rakthai, D. 
17 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21 จากการเข้าร่วมโครงการ,   นิตยา ชีพประสพ, ดวงแข รักไทย 
18 พฤติกรรมการใช้ Social Media ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก 
19 พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่นตอนต้นในเขตบริการสุขภาพที่ 12,   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, อัศรีย์ พิชัยรัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา 
20 ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพในวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดตรัง,   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา 
21 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   เบญญา คุณรักษ์พงศ์, โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก 
22 การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยของหญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด,   รุ่งฤดี อุสาหะ, อาภรณ์ ภู่พัทธยากร, สุริยา ยอดทอง 
23 ผลของโปรแกรมการพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะเครียดในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ในการฝึกภาคปฏิบัติ ในหอผู้ป่วยครั้งแรก,   Khumtorn, L., Suppasri, J. 
24 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณทิต วิทยาลัยพยาบาลรมราชชนี ตรัง,   ลำเจียก กำธร, โสภิต สุวรรณเวลา, จิณัฐตา ศุภศรี 
25 ความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น,   ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี 
26 The Effect of a Teenage Pregnancy Prevention Campaign on Teen’s Sexual Values, High-Risk Sexual Behaviors and Engaging in Sexual Activity Resulting in Unplanned Pregnancy in Schools in Trang Province, Thailand,   Khumtorn, L., Suppasri, J. 
27 Health-promoting behaviors in older people in Trang Municipality, Trang, Thailand,   Khumtorn, L., Suppasri, J., Kunrakpong, B. 
28 ความเครียดและการเผชิญความเครียดในการฝึกภาคปฏิบัติทางคลินิกกับผู้ป่วยจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3,   ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี 
29 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง,   วรรัตน์ สุขคุ้ม, สุวิมล โภคาลัย 
30 ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง,   วรรัตน์ สุขคุ้ม 
31 Effect of Perceived Self-Efficacy Program on Consumption Behaviors, Exercise and Blood Pressure among the Elderly with Hypertension in Trang Municipality,   Sukkum, W. 
32 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม ในภาคใต้ของไทย,   Sukkum, W., วิไล อุดมพิทยาสรรพ์, จงกลม ทองจันทร์, นุศรา ดาวโรจน์, นูรซาอีดา เจ๊ะมานะ, นฤมล โต๊ะหลัง, ปรินา ณพัทลุง 
33 7th National Conference on Dynamic Researches for Sustainable Community Development,   Tiparat, W., Suwanvala, S., Petchlek, P. 
34 The Effect of the Group Empowerment Program on Low-Salt Dietary Behavior And Level of Blood Pressure among Residents Who are at Risk for Hypertension in Trang Municipality Community,   Tiparat, W., Lertwanawattana, J., ปรีดา สาราลักษณ์ 
35 Predicting factors of food consumption behavior in Hypertension Patients,   Tiparat, W., Lertwanawattana, J., ปรีดา สาราลักษณ์ 
36 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   ศศิธร คำพันธ์, นันทยา เสนีย์, น้ำทิพย์ จิตรชูชื่น 
37 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบ"ศิลปะตรัง",   สุวิมล มณีโชติ, นฤมล เฉ่งไล่, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, ปัทมา แคนยุกต์ 
38 experience: Promoting healthy behaviors with Self-reliance health care practice among trained village public health volunteers,   Maneechote, S. 
39 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออก ของประชาชนอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง,   โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, อิงหทัย ดำจุติ 
40 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการสุขภาพเครือข่ายอำเภอนาโยงจังหวัดตรัง,   โสภิต สุวรรณเวลา, กาญจณา พรหมทอง, ฐาปนี อัครสุวรรณกุล, สุวรรณี เต็งรัง 
41 สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดตรัง,   โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก 
42 ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกและนักศึกษาต่อการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ตรัง,   โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, น้ำทิพย์ จิตรชูชื่น 
43 ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, น้ำทิพย์ จิตรชูชื่น 
44 วิถีชีวิตชาวประมง กรณีศึกษา หมู่บ้านเกาะมุกต์ ต.เกาะลิบง อ. กันตัง จ.ตรัง,   โสภิต สุวรรณเวลา, จิราภรณ์ ชูวงศ์, เบญญา คุณรักษ์พงศ์, กาญจณา พรหมทอง 
45 Health care behavior of caregiver caregivers effect to school-aged children with Thalassemia,   Suwanvala, S., Damchuti, I. 
46 Need and Stress of Caregivers Providing Care for Stroke Patients at home,   Chunhabordee, A., Roshinee Oupra, Supanunt, T., soontareeporn thongsai 
47 ผลของโปรแกรมการสงเสริมบทบาทครอบคร่ ัวที่มี ภาวะโภชนาการเกินตอความร่ ู้การดูแลเด็กวัยเรียนในการควบคุมน้ําหนัก,   อัศรีย์ พิชัยรัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, เบญจวรรณ จันทรซิว 
48 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ฮูล่าฮูป ต่อน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอวของเด็กวัยเรียน ที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตอำเภอเมือง จ.ตรัง,   อัศรีย์ พิชัยรัตน์, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว 
49 ประสิทธิผลของการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลต่อการตอบสนองในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุโรงพยาบาลตรัง,   จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน, พัชราภรณ์ ตุลยกุล, จรุณี จันทรดึก, หทัยกาญจน์ ทวีสิน, ทับทิมเดือน รอดพันธ์ 
50 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพของผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต,   สาดี แฮมิลตัน 
51 ความคาดหวังและความเป็นจริงของพฤติกรรมการสอนในคลินิกของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   เบญจวรรณ จันทรซิว, ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์, ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น 
52 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักนโยบาย 6 อ ในการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   กาญจณา พรหมทอง, โสภิต สุวรรณเวลา, ฐาปนี อัครสุวรรณกุล 
53 ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดตรัง,   เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, โสภิต สุวรรณเวลา, เบญญา คุณรักษ์พงศ์ 
54 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติด้านอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองตรัง,   เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, โสภิต สุวรรณเวลา, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว 
55 ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีภาวะดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์,   เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, โสภิต สุวรรณเวลา 
56 ความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์ตรัง,   จิณัฐตา ศุภศรี, โสภิต สุวรรณเวลา 
57 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   น้ำทิพย์ จิตรชูชื่น, จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน 
58 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   น้ำทิพย์ จิตรชูชื่น, ศศิธร คำพันธ์, นันทยา เสนีย์ 
ค้นหา Proceeding
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.