ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน
1 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ฉบับปรับปรุง,   อัศรีย์ พิชัยรัตน์ (ISBN:9786161112479, 2555). ครั้งที่ 1.
2 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ฉบับปรับปรุง,   นฤมล เฉ่งไล่ (ISBN:9786161112448, 2555). ครั้งที่ 1.
3 การวิจัยทางการพยาบาล ฉบับปรับปรุง,   โสภิต สุวรรณเวลา, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, สุนทรีภรณ์ ทองไสย (ISBN:9786161112486, 2555). ครั้งที่ 1.
4 การพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษาพยาบาล,   สร้อยสุวรรณ พลสังข์ (ISBN:0, 2553). ครั้งที่ 1.
5 การลดความเจ็บปวดในระยะคลอด,   รุ่งฤดี อุสาหะ (ISBN:0, 2553). ครั้งที่ 1.
6 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผลสำหรับพยาบาล,   สุวิมล โภคาลัย (ISBN:0, 2553). ครั้งที่ 1.
7 การวิจัยทางการพยาบาล,   โสภิต สุวรรณเวลา, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, สุนทรีภรณ์ ทองไสย, ธิปัตย์ โสตถิวรรณ (ISBN:0, 2553). ครั้งที่ 1.
8 การเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยเรื้องรัง : กรณีศึกษา,   ธิดารัตน์ สุภานันท์, จารุวรรณ ศุภศรี, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, อรุณี ชุนหบดี, พัชราภรณ์ ตุลยกุล (ISBN:9786161123918, 2558). ครั้งที่ 1.
9 จริยศาสต์กับการพยาบาล,   ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ, ปัทมา แคนยุกต์ (ISBN:97861611239322, 2558). ครั้งที่ 1.
10 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ,   นันทยา เสนีย์ (ISBN:9786161123925, 2558). ครั้งที่ 1.
11 การพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กและวัยรุ่น,   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว (ISBN:978-616-11-2390-1, 2558). ครั้งที่ 1.
12 Human Development Psychology,   Khumtorn, L. (ISBN:9786161131364, 2559). vol 1.
13 Obstetic nursing :antepartum hemorrhage and emergency in labor,   Boonyaporn, T. (ISBN:9786161131340, 2559). vol 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.