บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   ขวัญตา บุญวาศ, วราณี สัมฤทธิ์, ธิดารัตน์ สุภานันท์ (, 2556). 
2 ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียง,   ขวัญตา บุญวาศ, ธิดารัตน์ สุภานันท์, อรุณี ชุนหบดี, นิมัศตรูรา แว (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 205-216.
3 การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด ของวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก,   Boonvas, K., Khumtorn, L., Suppasri, J. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2559). 130-143.
4 ประสบการณ์การเยียวยาตนเองของสตรีที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา,   ขวัญตา บุญวาศ, นิมัศตูรา แว, ผุสนีย์ แก้วมณีย์, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน, เปรมฤดี ดำรักษ์ (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2559). 1-14.
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง,   ขวัญตา บุญวาศ, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, โสภิต สุวรรณเวลา, ปรีดา สาราลักษณ์, สดศรี ประทุม (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2559). 144-157.
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น,   ขวัญตา บุญวาศ, ศศิธร คำพันธ์, ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 1-10.
7 ผลการใช้สื่อวิดิทัศน์ต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุในนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตรัง,   ขวัญตา บุญวาศ, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, โสภิต สุวรรณเวลา, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 2559). 60-72.
8 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดต่อความสามารถในการวางแผนการพยาบาลและความสุขของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   ขวัญตา บุญวาศ, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, สาดี แฮมิลตัน, เบญญา คุณรักษ์พงศ์ (วารสารกองการพยาบาล , 2559). 9-23.
9 การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   ขวัญตา บุญวาศ, วราณี สัมฤทธิ์, ธิดารัตน์ สุภานันท์ (วารสารกองการพยาบาล , 2559). 74-95.
10 The Effects of Focus T25 Exercise Program On Change of Body Weight, Waist Circumference and Body Mass Index among Students Nurses with Overweight In Boromarajonani College of Nursing, Trang,   Lertwanawattana, J., Chuaykaew, B., Pichairat, A. (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2560). 184-194.
11 Thai people living with tuberculosis and how they adhere to treatment : A grounded theory study,   Choowong, J., Per Tillgren , Maja Söderbäck (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2560). 1-8.
12 Thai district Leaders’ perceptions of managing the direct observation treatment program in Trang Province, Thailand,   Choowong, J., Per Tillgren, Maja Söderbäck (BMC Public Health, 2559). 1-9.
13 Effects of Participatory Learning on Knowledge of Hypertension and Food Consumption of Hypertensive Elderly Patients in Elderly Club of Amphur Muang,Trang Province,   Choowong, J., ปริญญา ก้องสกุล (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2555). 30-37.
14 Directly Observed Therapy Providers’ Practices When Promoting Tuberculosis Treatment in a Local Thai Community,   Choowong, J., Per Tillgren, Maja Söderbäck (Journal of Public Health in Developing Countries, 2561). 458-466.
15 ผลกระทบจากการตีตราและแนวทางการกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง สำหรับผู้ป่วยวัณโรคในสังคมไทย,   Choowong, J., Maneechote, P., Sawatdee, D. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2562). 237-245.
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกของประชาชน จังหวัดตรัง,   Suppasri, J., Chunhabordee, A. (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2561). 41-49.
17 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1,   ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น, ศศิธร คำพันธ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2557). 54-63.
18 Depression during Pregnancy among Thai Teenagers Attending the Antenatal Care Unit at Songkhla Hospital,   Seatan, C., Kampan, S., สุนทรีภรณ์ ทองไสย  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 135-148.
19 ผลของโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลายต่อการลดความเครียดในหญิงคั้งครรภ์วัยรุ่น,   Seatan, C., ศศิกานต์ กาละ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2561). 27-39.
20 Nursing Role : Stress Management of Pregnant Teenage,   Boonyaporn, T., Seatan, C. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 271-281.
21 การศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบที่มีบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเสริมประกอบและการสอนแบบไม่มีบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเสริมประกอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์2,   ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์, เบญจวรรณ จันทรซิว, สุนทรีภรณ์ ทองไสย (วารสารกองการพยาบาล , 2558). 36-46.
22 ผลของการจัดการเรียนรูปแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฆฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ, สร้อยสุวรรณ พลสังข์ (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 45-62.
23 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพการพยาบาลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย,   ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ, ขวัญตา บุญวาศ (วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559). 188-199.
24 Stress and Need for Caregiver in Hypertensive Patients,   Supanunt, T., Chunhabordee, A., โรชินี อุปรา (วารสารวิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี, 2556). 1-9.
25 ผลของโปรแกรมส่งเสิรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการฟ้ื้นฟูสภาพของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายใน,   นันทยา เสนีย์, สุนิดา ปรีชาวงษ์, วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557). 122-134.
26 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพในวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดสงขลา,   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว (วารสารกองการพยาบาล , 2555). 7-18.
27 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหอบหืดวัยก่อนเรียน,   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว (วารสารกองการพยาบาล , 2556). 41-45.
28 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพในวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดสงขลา,   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว (วารสารกองการพยาบาล , 2555). 
29 Factors Related with Sexual Risk Behavior in Early Adolescents in Trang Province,   Chuaykaew, B., Pichairat, A., Lertwanawattana, J. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2561). 240-256.
30 ผลของการให้ความรู้รายกลุ่มต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มระยะก่อนความดันโลหิตสูง,   พัชราภรณ์ ตุลยกุล, จารุวรรณ ศุภศรี (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2559). 16-24.
31 ผลของการให้ความรู้รายกลุ่มต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มระยะก่อนความดันโลหิตสูง,   พัชราภรณ์ ตุลยกุล, จารุวรรณ ศุภศรี (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2559). 16-24.
32 "How TO PREVENT UNWANTED TEENAGE PREGNANCY''?,   Khumtorn, L. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2557). 97-104.
33 ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นหายได้ด้วยการพูดกับตนเองทางบวก,   ลำเจียก กำธร (วารสารกองการพยาบาล , 2559). 51-60.
34 Enhancing Reflective Learning Practices : Implication for Faculty Development Program, Southern College Network, Praboromarajchanok Institute,   Boonvas, K., Khumtorn, L., Suppasri, J. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2559). 130-143.
35 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   Khumtorn, L., Suwanvala, S. (วารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561). 54-68.
36 การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง,   ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี (วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 2560). 55-62.
37 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต,   ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี, ฐาปนี อัครสุวรรณกุล (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 15-27.
38 Nursing Care of Persons with Psychiatric Problems: The Development of a Practicum Course to Promote Reflction Skills among Nursing Students,   Khumtorn, L., Suppasri, J., ฐาปนี อัครสุวรรณกุล (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 15-27.
39 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   ลำเจียก กำธร, โสภิต สุวรรณเวลา (วารสารวิชาการกรมสนับสนุนการบริการ, 2561). 54-68.
40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล,   Khumtorn, L., Suwanvala, S. (วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 2561). 144-153.
41 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข,   วราณี สัมฤทธิ์ (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2558). 67-82.
42 ผลของโปรแกรมการสร้างความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขต อ.เมือง จ.ตรัง,   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, โสภิต สุวรรณเวลา, วราณี สัมฤทธิ์ (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2560). 94-107.
43 ประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อดัชนีมวลกาย ระดับไขมันในเลือด และความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง,   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, นันทนาถ ลีสุรวงศ์, สายพิณ เม่งเอียด (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2559). 94-103.
44 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งคนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวานและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน,   ปรีดา สาราลักษณ์, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, รุ่งฤดี อุคคติ, จุฑาทิป เอ้งเกี้ยว (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2559). 95-104.
45 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง,   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, สายพิณ เม่งเอียด, นันทนาถ ลีสุรพงศ์ (วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 2558). 46-57.
46 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องระบบโครงสร้างของร่างกาย รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2558). 93-104.
47 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อการบริโภคอาหารเกลือต่ำของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลนครตรัง,   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา (วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวจอก, 2557). 72-84.
48 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงและระดับความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง,   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2556). 30-37.
49 Factors Predicting Family Management and Co-morbidity in Patients with Diabetes Mellitus in Trang Municipality,   ปรีดา สาราลักษณ์, Tiparat, W., สดศรี ประทุม (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2561). 1-15.
50 The Effects of a Self-Management Supporting Program on Management of Blood Pressure among Patients at-Risk for Stroke in Muang District, Trang Province,   Tiparat, W., Suwanvala, S., ประไพพิศ สิงหเสม, สายพิณ เม่งเอียด (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2561). 70-85.
51 การดูแลสุขภาพพึ่งตนตามกลักการแพทย์วิถีธรรม: กรณีศึกษาผู้ใหญ่วัยกลางคน,   สุวิมล มณีโชติ (วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ , 2559). 202-214.
52 The Effects of Demonstration eahing techinqueson Urethral Catheterization Skills in Nursing Students,   Maneechote, S., สุนทรีภรณ์ ทองไสย (วารสารวิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี, 2555). 63-70.
53 การประยุกต์ใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุกในชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน,   โสภิต สุวรรณเวลา (, 2554). 
54 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ด้านอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในจังหวัดตรัง,   โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 2559). 47-59.
55 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกายตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อน้ำหนักตัวของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในจังหวัดตรัง,   อัศรีย์ พิชัยรัตน์, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2557). 64-76.
56 ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของเด็กวันเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน,   อัศรีย์ พิชัยรัตน์ (วารสารสภาการพยาบาล , 2556). 121-134.
57 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลของบิดา หรือมารดา ในการควบคุมน้ำหนักของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขต อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง,   Pichairat, A., Chansungnoen, J. (วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 2561). 95-102.
58 ความวิตกกังวลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง,   จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, ดวงใจ สวัสดี (วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 2560). 71-78.
59 The roles of transition conditions and nature of Parkinson’s disease care giving in predicting caregiver preparedness at baseline and 10 yearsinto caregiving,   สาดี แฮมิลตัน (วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ , 2557). 86-97.
60 Effects of Contemplating Program Using the Four Noble Truths on Contraception Intention Among Teenage Pregnant Women,   Jantarasiew, B., สุรีย์พร กฤษเจริญ, วรางคณา ชัชเวช (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2560). 1-17.
61 ประสบการณ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใน 48 ชั่วโมงแรกของพยาบาล,   Jantarasiew, B., Boonyaporn, T., อรอนงค์ เลื่องอรุณ (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ , 2561). 51-59.
62 เจตคติ การคล้ายตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กับความตั้งใจในการคุมกำเนิดของหญิงวัยรุ่นหลังคลอด โรงพยาบาลตรัง,   Jantarasiew, B., Boonyaporn, T. (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2562). 143-153.
63 Development of a Volunteer Training Program to Promote Breastfeeding in Community,   Damchuti, I., ศศิกานต์ กาละ, ัรังสินันท์ ขาวนาค, กนกวรรณ เธียรมนตรี, นิตยา ไชยรัตน์, ศศิมา ศรีเพ็ชร (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2561). 16-29.
64 Modification of Health Behavior of Students with Overweight in School with Participation of Community Health parties,   Wauters, Y. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2556). 44-54.
65 Perceived Benefits, Perceived Barriers, Perceived Self-Efficacy and Health Promoting Behaviors, and Health Status of Nursing Students,   Wauters, Y. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2556). 88-97.
66 Innovation of Assisted Models for Practicing Basic Nursing Skills,   Wauters, Y. (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2556). 1-12.
67 โรคติดเชื้อไวรัสซิกากับการตั้งครรภ์: บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในการป้องกันโรค,   Wauters, Y., Poopattayakorn, A., ปฐมามาศ โชติบัณ (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 2561). 312-321.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.