บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 การประยุกต์ใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุกในชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน,   โสภิต สุวรรณเวลา (, 2554). 
2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง,   ขวัญตา บุญวาศ, วราณี สัมฤทธิ์, ธิดารัตน์ สุภานันท์ (, 2556). 
3 "How TO PREVENT UNWANTED TEENAGE PREGNANCY''?,   Khumtorn, L. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2557). 97-104.
4 การดูแลสุขภาพพึ่งตนตามกลักการแพทย์วิถีธรรม: กรณีศึกษาผู้ใหญ่วัยกลางคน,   สุวิมล มณีโชติ (วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ , 2559). 202-214.
5 ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นหายได้ด้วยการพูดกับตนเองทางบวก,   ลำเจียก กำธร (วารสารกองการพยาบาล , 2559). 51-60.
6 Enhancing Reflective Learning Practices : Implication for Faculty Development Program, Southern College Network, Praboromarajchanok Institute,   Boonvas, K., Khumtorn, L., Suppasri, J. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2559). 130-143.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.