Application of empowerment assessment model to develop the graduate identity of nursing students Under the Praboromarajchanok Institute
การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก


ชื่อนักวิจัย ::   เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 38,530.00 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jiamjit Sophonsuksathit หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(127) jiamjit@bcnt.ac.th, jiamjitso@hotmail.com 100.00