Socaial media usage of student at Boromarajonani Cokkege of Nursing, Trang
พฤติกรรมการใช้ Social Media ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก
ชื่อการประชุม ::  โครงการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7 “พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน”, 716-729
โครงการประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7 “พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน” (12 พ.ย. 2559 ถึง 13 พ.ย. 2559)
ระดับ/การกลั่นกรอง/ประเภทเรื่อง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review) เรื่องเต็ม
โครงการวิจัย ::  พฤติกรรมการใช้ Social Media ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รูปแบบการนำเสนอ ::  -
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>ปก (5).pdf
 • |>social Media อ.เบญจวรรณ ช่วยแก้.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Benjawan Chuaykaew นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 60.00
  2 Sopit Suwanvala นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(257) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 20.00
  3 Pennapa Petchlek นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) Pennapape@bcnt.ac.th, Pennapa91_91@hotmail.com 20.00