ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งคนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวานและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งคนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวานและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน


ชื่อนักวิจัย ::   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, ปรีดา สาราลักษณ์, รุ่งฤดี อุสาหะ, จุฑาทิป เอ้งเกี้ยว
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Health Sciences , 10(1), 95-104
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งคนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวานและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>อ.วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ เรื่องผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งคนต่อพฤติกรรม 1.pdf
 • |>ปกวารการพยาบาลและสุขภาพ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Wararat Tiparat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 70.00
  2 ปรีดา สาราลักษณ์ นักวิจัยชื่อแรก N โรงพยาบาลตรัง 10.00
  3 Rungrudee Usaha นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 10.00
  4 จุฑาทิป เอ้งเกี้ยว นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลตรัง 10.00