ประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อดัชนีมวลกาย ระดับไขมันในเลือด และความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง
ประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อดัชนีมวลกาย ระดับไขมันในเลือด และความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง


ชื่อนักวิจัย ::   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, นันทนาถ ลีสุรวงศ์, สายพิณ เม่งเอียด
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Health Sciences , 10(2), 94-103
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อดัชนีมวลกาย ระดับไขมันในเลือด และความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>ดัชนีมวลกาย อ.วรารัตน์ 59.pdf
 • |>วารสารการพยาบาลและสุขภาพปีที่ 10 ฉบับที2.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Wararat Tiparat นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 80.00
  2 นันทนาถ ลีสุรวงศ์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลตรัง 10.00
  3 สายพิณ เม่งเอียด นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลตรัง 10.00