การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   โสภิต สุวรรณเวลา, ลำเจียก กำธร, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 37,070.00 1 พ.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sopit Suwanvala หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(257) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 70.00
2 Lamchiek Khumtorn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(146) lamchiekk@bcnt.ac.th, lgumtorn@gmail.com 15.00
3 Wararat Tiparat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 15.00