ประสิทธิผลของโปรแกรมการค้นหาวัณโรคปอดโดยการคัดกรองในกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรคในชุมชน จังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   จิราภรณ์ ชูวงศ์, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, ดวงใจ สวัสดี
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 22,430.00 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jiraporn Choowong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jirapornc@bcnt.ac.th 60.00
2 Penjan Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) penjan@bcnt.ac.th, m_penjan@yahoo.com 20.00
3 Duangjai Sawatdee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) duangiais@bcnt.ac.th, add.p13@gmail.com 20.00