รูปแบบการพัฒนาเยาวชนและครอบครัวต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   นฤมล เฉ่งไล่, สุวิมล มณีโชติ
ชื่อโครงการ/ทุน ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 59,550.00 1 มิ.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Naruemon Chenglai หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) naruemonc@bcnt.ac.th, ying16411@gmail.com 70.00
2 Suwimon Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(109) suwimon.bcnt@gmail.com 30.00