สมรรถนะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในจังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   นิตยา ชีพประสพ, ดวงแข รักไทย
ชื่อโครงการ/ทุน ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยหาความสัมพันธ์
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 36,530.00 1 มิ.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Nittaya Cheepprasop หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(109) nitayac@bcnt.ac.th, poonit_54@hotmail.com , poonit2011@gmail.com 60.00
2 Duangkhae Rakthai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(109) duangkhae.r@bcnt.ac.th, pkdrakthai@gmail.com 40.00