ผลของการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยวิกฤตต่อความรู้และความมั่นใจของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน, เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์, ณัฐชานนท์ สงสุข
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 33,110.00 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jiranuwat Chansungnoen หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jiranuwatch@bcnt.ac.th 40.00
2 Jiamjit Sophonsuksathit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jiamjit@bcnt.ac.th, jiamjitso@hotmail.com 30.00
3 ณัฐชานนท์ สงสุข นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) 30.00