ผลของการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


ชื่อนักวิจัย ::   จิราภรณ์ ชูวงศ์, เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์
ชื่อวารสาร Journal of health science research, 5(2), 41-50
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2554
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อ.จิราภรณ์.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Jiraporn Choowong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) choowong14@hotmail.com 80.00
    2 Jiamjit Sophonsuksathit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jiamjit@bcnt.ac.th, jiamjitso@hotmail.com 20.00