ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, อัศรีย์ พิชัยรัตน์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 62,980.00 2 ม.ค. 2560 ถึง 28 ก.ย. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Benjawan Chuaykaew หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 80.00
2 Aussaree Pichairat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) aussareepi@bcnt.ac.th, wewee70@yahoo.co.th 20.00