ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย-จิตด้วยชี่กงต่อความวิตกกังวลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง


ชื่อนักวิจัย ::   เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน, เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 44,600.00 1 เม.ย. 2556 ถึง 30 เม.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Penjan Maneechote หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) penjan@bcnt.ac.th, m_penjan@yahoo.com 40.00
2 Jiranuwat Chansungnoen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) jiranuwatch@bcnt.ac.th 30.00
3 Jiamjit Sophonsuksathit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) jiamjit@bcnt.ac.th, jiamjitso@hotmail.com 30.00