ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, วราณี สัมฤทธิ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 29,590.00 3 ต.ค. 2559 ถึง 29 ก.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jiamjit Sophonsuksathit หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jiamjit@bcnt.ac.th, jiamjitso@hotmail.com 80.00
2 Penjan Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) penjan@bcnt.ac.th, m_penjan@yahoo.com 10.00
3 Waranee Sumrit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(105) waranee.s@bcnt.ac.th, wrnsmrt@gmail.com 10.00