การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลัง


ชื่อนักวิจัย ::   เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, โสภิต สุวรรณเวลา
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 35,150.00 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jiamjit Sophonsuksathit หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) jiamjit@bcnt.ac.th, jiamjitso@hotmail.com 80.00
2 Penjan Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) penjan@bcnt.ac.th, m_penjan@yahoo.com 10.00
3 Sopit Suwanvala นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075226976(256) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 10.00