องค์ประกอบสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระราชชนก


ชื่อนักวิจัย ::   โสภิต สุวรรณเวลา, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก
ชื่อโครงการ/ทุน ::  Boromarajonani College of Nursing, Trang วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 65,480.00 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ม.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sopit Suwanvala หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075226976(256) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 50.00
2 Wararat Tiparat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 30.00
3 Pennapa Petchlek นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) Pennapape@bcnt.ac.th, Pennapa91_91@hotmail.com 20.00