ผลการกำกับตนเองโดยการออกกำลังกายด้วยยางยืดและการควบคุม อาหารต่อการควบคุมน้ำหนักของสตรีวัยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน รพสต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, อัศรีย์ พิชัยรัตน์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 40,450.00 1 ม.ค. 2559 ถึง 29 ก.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Janpen Lertwanawattana หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) janpen@bcnt.ac.th, pom53@windowslive.com 80.00
2 Benjawan Chuaykaew นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 10.00
3 Aussaree Pichairat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 057-226976(144) aussareepi@bcnt.ac.th, wewee70@yahoo.co.th 10.00