แนวคิด ความเชื่อ และประสบการณ์การรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้านโดยการจัดกระดูกและจับเส้น ของผู้รับบริการ : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   สุวิมล มณีโชติ, สาดี แฮมิลตัน, ดวงใจ สวัสดี
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 27,050.00 1 ต.ค. 2558 ถึง 31 มี.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Suwimon Maneechote หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(258) suwimon.bcnt@gmail.com 60.00
2 Sadee Hamilton นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(258) sadeeha@bcnt.ac.th, sadesa2001@yahoo.com 20.00
3 Duangjai Sawatdee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) duangiais@bcnt.ac.th, add.p13@gmail.com 20.00