ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   นิตยา ชีพประสพ, ดวงแข รักไทย, สร้อยสุวรรณ พลสังข์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยห้องปฏิบัติการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 27,600.00 1 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Nittaya Cheepprasop หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) nitayac@bcnt.ac.th, poonit_54@hotmail.com , poonit2011@gmail.com 50.00
2 Duangkhae Rakthai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) duangkhae.r@bcnt.ac.th, pkdrakthai@gmail.com 25.00
3 Soisuwan Ponsang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) soysuwan@bcnt.ac.th, soy_2512@hotmail.com 25.00