ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมในเขตเทศบาลนครตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, ปรีดา สาราลักษณ์, โสภิต สุวรรณเวลา, สาดี แฮมิลตัน
ชื่อโครงการ/ทุน ::  Boromarajonani College of Nursing, Trang วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 51,340.00 1 ม.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wararat Tiparat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(256) wararat2@windowslive.com 70.00
2 ปรีดา สาราลักษณ์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลตรัง 10.00
3 Sopit Suwanvala นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075226976(256) ssuwanvela@gmail.com 10.00
4 Sadee Hamilton นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(258) sadesa2001@yahoo.com 10.00