การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบ “ศิลปะตรัง”


ชื่อนักวิจัย ::   สุวิมล มณีโชติ, นฤมล เฉ่งไล่, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, ปัทมา แคนยุกต์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  Boromarajonani College of Nursing, Trang วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 50,000.00 3 ก.พ. 2557 ถึง 31 มี.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Suwimon Maneechote หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(258) suwimon.bcnt@gmail.com 50.00
2 Naruemon Chenglai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) ying3013@hotmail.com 20.00
3 Pennapa Petchlek นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) Pennapa91_91@hotmail.com 10.00
4 ปัทมา แคนยุกต์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 20.00