วิถีชีวิต การดำรงชีวิต (Life style) และปัจจัยด้านสังคม ร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุเกิน 80 ปีที่มีศักยภาพในการดำรงชีวิต (Active aging)


ชื่อนักวิจัย ::   สาดี แฮมิลตัน, สุวิมล มณีโชติ, วรรัตน์ สุขคุ้ม
ชื่อโครงการ/ทุน ::  Boromrajonani College of Nursing, Trang วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 Industrial Projects for Undergraduate Students 48,965.00 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sadee Hamilton หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(258) sadesa2001@yahoo.com 50.00
2 Suwimon Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(258) suwimon.bcnt@gmail.com 30.00
3 Worarat Sukkum นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075226976(119) ael.am@hotmail.com 20.00