การพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   นิตยา ชีพประสพ, ดวงแข รักไทย, ปัทมา แคนยกุตฺ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  Boromarajonani college of Nursing วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยผสมผสาน
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 36,120.00 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 มี.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Nittaya Cheepprasop หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) poonit_54@hotmail.com , poonit2011@gmail.com 40.00
2 Duangkhae Rakthai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) pkdrakthai@gmail.com 30.00
3 ปัทมา แคนยกุตฺ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) 30.00