แนวทางการพัฒนาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   ขวัญตา บุญวาศ, สร้อยสุวรรณ พลสังข์, โสภิต สุวรรณเวลา, รุ่งฤดี อุสาหะ, ศศิธร คำพันธ์, สุวิมล มณีโชติ, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, ลำเจียก กำธร, จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2554
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 149,045.00 1 ต.ค. 2552 ถึง 30 พ.ย. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Kwanta Boonvas หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(140) kboonvas@gmail.com 100.00
2 Soisuwan Ponsang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) soy_2512@hotmail.com 0.00
3 Sopit Suwanvala นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ssuwanvela@gmail.com 0.00
4 Rungrudee Usaha นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(107,111) rung69@yahoo.com 0.00
5 Sasitorn Kampan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(107) bee.sasitorn@gmail.com 0.00
6 Suwimon Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) dsuwimonma@yahoo.com 0.00
7 Penjan Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) m_penjan@yahoo.com 0.00
8 Lamchiek Khumtorn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(113) lgumtorn@gmail.com 0.00
9 Jiranuwat Chansungnoen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง chansungnoen@hotmail.com 0.00