ผลการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพที่พึ่งตนผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   สุวิมล มณีโชติ, นฤมล เฉ่งไล่, ปัทมา แคนยุกต์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - สบช
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2554
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 50,000.00 1 ต.ค. 2554 ถึง 30 ก.ย. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Suwimon Maneechote หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) dsuwimonma@yahoo.com 60.00
2 Naruemon Chenglai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) naruemonc@bcnt.ac.th, ying16411@gmail.com 20.00
3 ปัทมา แคนยุกต์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 20.00