ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกลือต่ำและระดับความดันโสหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง


ชื่อนักวิจัย ::   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, ปรีดา สาราลักษณ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2554
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 50,600.00 1 ต.ค. 2554 ถึง 30 ก.ย. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wararat Tiparat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(256) wararat2@windowslive.com 60.00
2 Janpen Lertwanawattana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) pom53@windowslive.com 20.00
3 ปรีดา สาราลักษณ์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลตรัง 20.00