ผลการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางโดยการเรียนแบบบูรณาการของนักศึกษาวิชาสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   นฤมล เฉ่งไล่, โสภิต สุวรรณเวลา, สร้อยสุวรรณ พลสังข์, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ชื่อโครงการ/ทุน ::  Boramarajajonani callege of Nursing,Trang วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  อื่นๆ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 45,200.00 1 มิ.ย. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Naruemon Chenglai หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) ying3013@hotmail.com 100.00
2 Sopit Suwanvala นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075226976(256) ssuwanvela@gmail.com 0.00
3 Soisuwan Ponsang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) soy_2512@hotmail.com 0.00
4 Benjawan Chuaykaew นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) benjawan_pok@hotmail.com 0.00