ความรู้ ทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   โสภิต สุวรรณเวลา, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 88,400.00 1 เม.ย. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sopit Suwanvala หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ssuwanvela@gmail.com 40.00
2 Benjawan Chuaykaew นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง benjawan_pok@hotmail.com 30.00
3 Pennapa Petchlek นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 30.00