ผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 0-5 ปี ในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   นฤมล เฉ่งไล่, โสภิต สุวรรณเวลา, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 63,090.00 10 เม.ย. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Naruemon Chenglai หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) naruemonc@bcnt.ac.th, ying16411@gmail.com 30.00
2 Sopit Suwanvala นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075226976(256) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 30.00
3 Pennapa Petchlek นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) Pennapape@bcnt.ac.th, Pennapa91_91@hotmail.com 20.00
4 Benjawan Chuaykaew นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 20.00