ผลการเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   สุวิมล มณีโชติ, นฤมล เฉ่งไล่, อาภรณ์ ภู่พัทธยากร
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยกึ่งทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 50,900.00 1 เม.ย. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Suwimon Maneechote หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง dsuwimonma@yahoo.com 80.00
2 Naruemon Chenglai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ying3013@hotmail.com 10.00
3 Aporn Poopattayakorn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ap_p25@yahoo.com 10.00