ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงและระดับความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง


ชื่อนักวิจัย ::   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่ม,กลุ่มเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 49,020.00 10 เม.ย. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wararat Tiparat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง wararat2@windowslive.com 60.00
2 Janpen Lertwanawattana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง pom53@windowslive.com 40.00