ถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::   ขวัญตา บุญวาศ, ธิดารัตน์ สุภานันท์, โสภิต สุวรรณเวลา, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, สุวิมล มณีโชติ, จารุวรรณ ศุภศรี, อรุณี ชุนหบดี
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ชุมชน,การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ,ชุมชนสุขภาวะ
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 222,000.00 1 ก.พ. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Kwanta Boonvas นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(140) kboonvas@gmail.com 40.00
2 Tidarat Supanunt นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(109) tsupanun@hotmail.com 10.00
3 Sopit Suwanvala นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075226976(256) ssuwanvela@gmail.com 10.00
4 Wararat Tiparat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(256) wararat2@windowslive.com 10.00
5 Suwimon Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) dsuwimonma@yahoo.com 10.00
6 Jaruwan Suppasri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(109) jsuppasri@hotmail.com 10.00
7 Arunee Chunhabordee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(109) kinnini@hotmail.com 10.00