การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรม การจำกัดน้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


ชื่อนักวิจัย ::   เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ
ชื่อโครงการ/ทุน ::  Borommarajonani College of Nursing,Trang วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง,การรับรู้สมรรถนะแห่งตน,การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม,พฤติกรรมการจำกัดน้ำ
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 34,650.00 1 ก.พ. 2557 ถึง 1 มี.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jiamjit Sophonsuksathit หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) jiamjitso@hotmail.com 70.00
2 Penjan Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) m_penjan@yahoo.com 30.00