บทบาทของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล และปัจจัยครอบครัวต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วม


ชื่อนักวิจัย ::   สาดี แฮมิลตัน, เพ็ญจันทร์ มณีโชติ, เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์, น้ำทิพย์ จิตรชูชื่น
ชื่อโครงการ/ทุน ::  Boromarajonani college of Nursing, Trang วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ปัจจัยส่วนบุคคล,ปัจจัยระดับปาคีผู้ดูแล,ปัจจัยระดับครอบครัว
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 126,150.00 1 ก.พ. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sadee Hamilton หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) sadesa2001@yahoo.com 70.00
2 Penjan Maneechote นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) m_penjan@yahoo.com 10.00
3 Jiamjit Sophonsuksathit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) jiamjitso@hotmail.com 10.00
4 Namthip Jitchoochuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) namfon_l_x@hotmail.com 10.00