ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงและระดับความดันโลหิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา
ชื่อวารสาร ::  Journal of health science research
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  จังหวัดนนทบุรี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 30-37
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Wararat Tiparat ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 60.00 N
2 Janpen Lertwanawattana ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) janpen@bcnt.ac.th, pom53@windowslive.com 40.00 N