ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพในวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • วัยรุ่นตอนต้น อ.เบญจวรรณ.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Benjawan Chuaykaew ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 60.00 N
    2 Janpen Lertwanawattana ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(146) janpen@bcnt.ac.th, pom53@windowslive.com 40.00 N