ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อการบริโภคอาหารเกลือต่ำของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลนครตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา
ชื่อวารสาร ::  Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  จังหวัดนนทบุรี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 หน้า 72-84
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Wararat Tiparat ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 70.00 N
2 Janpen Lertwanawattana ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(146) janpen@bcnt.ac.th, pom53@windowslive.com 30.00 N