ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกายตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อน้ำหนักตัวของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในจังหวัดตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   อัศรีย์ พิชัยรัตน์, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วพบ.กรุงเทพ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 หน้า 64-76
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Aussaree Pichairat ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) aussareepi@bcnt.ac.th, wewee70@yahoo.co.th 70.00 N
2 Wararat Tiparat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 30.00 N