ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องระบบโครงสร้างของร่างกาย รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing and Education 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  จังหวัดนนทบุรี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 หน้า 93-104
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • ความดันโลหิต อ.วรารัตน์ อ.จันทร์เพ็ญ คุณสายพิณ คุณนันทนาถ ปี 58.pdf
 • ปกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Janpen Lertwanawattana ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) janpen@bcnt.ac.th, pom53@windowslive.com 60.00 N
  2 Wararat Tiparat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com 20.00 N
  3 Benjawan Chuaykaew ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 20.00 N